#robimyczystepowietrze

Rozwiązanie

Eco7zone to rewolucja w ochronie środowiska.

System eco7zone oferuje rozwiązania, które umożliwiają precyzyjną identyfikację źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie strefy, np. gminy czy miasta i podjęcie efektywnych działań na rzecz eliminacji smogu. Zawiera opatentowane urządzenia do optymalizacji procesów spalania paliw stałych w kotłach oraz monitorowania skuteczności proekologicznych działań. Stanowi także kompleksowe narzędzie do inwentaryzacji źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Zaprojektowany przez firmę technologiczną BRAGER, eco7zone składa się z czterech nowatorskich urządzeń oraz aplikacji mobilnej, która jest sercem systemu. Urządzenia pozwalają na dokładną analizę jakości procesu spalania oraz precyzyjną regulację parametrów pracy kotła. W rezultacie kocioł osiąga zakładaną przez producenta sprawność, spełniając restrykcyjne kryteria emisyjne, a administratorzy systemu pozyskują dane niezbędne do lokalizacji źródeł niskiej emisji w strefie.

Eco7zone jest skierowany do samorządów terytorialnych, użytkowników kotłów na paliwa stałe, a także producentów i instalatorów nowoczesnych kotłów. Aby móc w pełni wykorzystać potencjał narzędzi eco7zone konieczna jest współpraca ww. grup dla wspólnego dobra jakim jest czyste, zdrowe powietrze w danej strefie.

Opis urządzeń wchodzących w skład systemu eco7zone znajdziesz poniżej.

Sercem eco7zone jest autorska aplikacja mobilna wraz z panelem administracyjnym do inwentaryzacji w ramach CEEB wszystkich źródeł ciepła na terenie strefy. Aplikacja, we współpracy z urządzeniami systemu eco7zone pozwala m.in. na:

 • Zestawienie na interaktywnej mapie wszystkich źródeł ciepła zainstalowanych na obszarze danej strefy z podziałem na rodzaj spalanego paliwa oraz obciążenie środowiskowe jakie generują.
 • Zestawienie na mapie wszystkich analizatorów jakości powietrza zewnętrznego, dzięki czemu uzyskamy informacje dotyczące emisji CO2 oraz pyłów.
 • Zestawienie na mapie wszystkich dodatkowych źródeł energii takich jak instalacje fotowoltaiczne, solarne czy pompy ciepła, dołączonych do systemu eco7zone.
 • Bieżącą analizę procesów spalania w kotłach wyposażonych w analizatory BCA-02. Uzyskamy następujące dane: temperatura wody w kotle, temperatura spalin, stężenie tlenu w spalinach, ilość spalonego paliwa, nieprawidłowości w procesie spalania.
 • Generowanie raportów dotyczących jakości spalania zarówno dla poszczególnych emiterów, jak i dla większej grupy kotłów w danej strefie.

Szczegółowe dane dotyczące jakości spalania w gospodarstwach domowych na terenie strefy pozwolą na identyfikację potencjalnych „trucicieli” oraz ocenę wpływu wymiany starych urządzeń grzewczych i termomodernizacji budynków na poprawę jakości powietrza w gminie lub mieście.

eco7zone pozwala zarówno samorządom, jak i poszczególnym mieszkańcom na budowanie własnej strefy czystego powietrza

– niezależnie od działań podejmowanych na skalę regionalną czy ogólnopolską. Umożliwia stworzenie miejsca niemal wolnego od smogu, w którym chce się mieszkać, pracować i spędzać wolny czas. Łącząc siły,

#robimyczystepowietrze.

Budowa systemu eco7zone

#robimyczystepowietrze

Aplikacja eco7zone

Gwarancja optymalnej, przyjaznej dla środowiska i ludzi, bezobsługowej pracy urządzenia grzewczego

#robimyczystepowietrze

.

#robimyczystepowietrze

Analizator procesu spalania BCA-02 eco

Regulacja procesów spalania i przekazywanie informacji o jakości procesu spalania u pojedynczych emiterów

#robimyczystepowietrze

.

#robimyczystepowietrze

Analizator smogu AIR SENSO

Rzetelny pomiar smogu (szkodliwych pyłów znajdujących się w powietrzu)

Kluczowe funkcje urządzeń eco7zone

Ocena jakości procesu spalania

Urządzenie do pomiaru tlenu w spalinach i ich temperatury

Zmiana parametrów pracy kotła

Urządzenie będące częścią automatyki sterującej

Pomiar CO2 z urządzeń

Urządzenie będące częścią systemu kontroli emisji CO2

Monitoring składu chemicznego spalin

Stacjonarny analizator spalin dla urządzeń średniej i małej mocy

Informacje na temat procesu spalania i stanu powietrza są pozyskiwane ręcznie lub automatycznie oraz poddawane różnorodnym analizom, celem tworzenia dopasowanych do potrzeb, przejrzystych raportów.

Analizator BCA-02 eco

Urządzenie do oceny jakości procesu spalania paliw stałych w kotłach. Ciągły, automatyczny pomiar podstawowych parametrów spalin w czasie rzeczywistym pozwala wyregulować pracę kotła tak, aby spalał mniej paliwa i emitował mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Regulację pracy kotła można przeprowadzić ręcznie lub automatycznie o ile kocioł jest wyposażony w automatykę sterującą proponowaną w ramach eco7zone.

Analizator BCA-02 precyzyjnie mierzy i oblicza: stężenie tlenu i dwutlenku węgla w spalinach, współczynnik nadmiaru powietrza, temperaturę spalin odlotowych, temperaturę otoczenia oraz stratę kominową.

Nawet niewielka zmiana ustawień parametrów pracy kotła pozwala nie tylko znacząco ograniczyć emisję szkodliwych substancji, ale także zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych w skali roku.

Analizator BCA-02 eco we współpracy z aplikacją mobilną eco7zone pozwala:

 • zidentyfikować kocioł, w którym spala się zabronione materiały np. śmieci.
 • zidentyfikować kocioł, który jest zanieczyszczony, co również zwiększa emisję szkodliwych substancji.
 • uzyskać informacje na temat ilości spalonego paliwa oraz wyemitowanych zanieczyszczeń u pojedynczych emiterów.

Analizator zanieczyszczenia
powietrza AIR SENSO

Jest to zewnętrzny czujnik, który we współpracy z aplikacją mobilną eco7zone pozwala szybko zidentyfikować przyczyny smogu w gminie. Zestawienie danych pochodzących z AIR SENSO z danymi dotyczącymi źródeł ciepła zinwentaryzowanymi w ramach CEEB pokaże czy i w jakim stopniu poszczególne źródła ciepła zanieczyszczają powietrze. Gmina będzie mogła także ocenić na ile wymiana pieców poprawiła jakość powietrza w strefie.

Zdjęcie opisujące patent na urządzenie

Zakres pozyskiwanych informacji

Informacje wprowadzane ręcznie przez właściciela kotła lub administratora danych

 • Moc kotła
 • Rodzaj spalanego paliwa (węgiel, biomasa)
 • Lokalizacja (o ile to możliwe)
 • Informacje o domu (powierzchnia, ocieplenie, liczba domowników etc.)

Informacje pobierane z analizatora

 • Stężenie tlenu w spalinach
 • Temperatura spalin (jeżeli jest czujnik spalin)
 • Temperatura otoczenia (jeżeli występuje czujnik temperatury zewnętrznej lub otoczenia)
 • Strata kominowa (o ile obliczenie jest możliwe)
 • Stężenie CO2 w spalinach wylotowych
 • Współczynnik nadmiaru powietrza

Informacje obliczane i otrzymywane, dzięki współpracy z analizatorem i regulatorem

 • Ilość zużytego paliwa
 • Ilość wyprodukowanej energii cieplnej z opału
 • Ilość wyprodukowanej energii cieplnej ze wskazań przepływomierza
 • Ilość wyprodukowanego CO2

Informacje obliczone i zidentyfikowane na drodze analizy danych

 • Wykrycie zabrudzenia kotła
 • Wykrycie spalania śmieci lub innych, niedozwolonych substancji
 • Wykrycie przerywanego charakteru pracy kotła
 • Identyfikacja innych nieprawidłowości